Комплексна програма профорієнтації, професійного відбору, професійної адаптації  та професійного становлення молоді  

«Від мрій до дій»

ХХІ століття — ера цифрових технологій, століття бурхливого розвитку науки, техніки та високих технологій, професії швидко змінюються, трансформуються, з’являються нові професії, які потребують нових знань,  багато професій досить скоро застаріють, людей замінять машини. Також змінюються критерії відбору працівників. Професійна орієнтація учнів  наразі відіграє ключову роль у процесі досягнення соціальної мобільності молоді та розвитку ринку праці, сприяння трансформаційним процесам сучасної освітньої системи країни.

В Україні давно є розрив між освітою та реальним ринком праці. Зараз в Україні більшість молоді не працює за спеціальністю, не можуть влаштуватися  на роботу після закінчення вищого навчального закладу. Також існує проблема недостатності  професіоналів серед  робочих спеціальностей в зв’язку з великою кількістю незайнятої молоді з вищою освітою, проте роботодавці найбільше потребують швачок, вантажників, слюсарів-сантехніків та інших. Поглиблення глобалізації, зростання мобільності, освітні виклики, високий рівень комунікаційної спроможності на тлі низького рівня довіри до інститутів державного суспільства, потребують оновлених підходів. Традиційні чинники, що визначають життя молодої людини і стосуються соціально-економічної адаптованості, забезпеченості ресурсами, житлом, включеність в суспільство залишаються актуальними. Водночас доповнюється набором факторів, які мають забезпечувати готовність молоді існувати в умовах змін. Це передбачає вміння вчитися, набувати нових компетентностей та пристосовуватися  впродовж усього життя, а не орієнтуватися лише на отримання формальної освіти.

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма:

 • не адекватне сприйняття вимог ринку праці, необізнаності із вимогами та потребами сучасного ринку праці;
 • відсутність комплексного безперервного підходу до профорієнтації учнів та кар’єрного розвитку молоді після закінчення професійно-технічних училищ та ВНЗ;
 • відсутність системи психолого-педагогічної підтримки особистості та всіх життєво-важливих етапах у професійному самовизначенні та професійному саморозвитку;
 • не адекватним оцінювання власних здібностей, можливостей, не усвідомлення особистісної ролі в успішному виборі професії та подальшому професійному саморозвитку;
 • непопулярність робочих спеціальностей серед молоді;
 • непідготовленість сучасної молоді до професійних вимог ХХІ ст..
 • патерналізм (очікування молодих людей, що про них мають піклуватися лише державні інституції чи окремі організації) суспільства , зокрема молодих людей;
 • гендерна стереотипізація молодого покоління на професії.

Профорієнтаційний вплив на молодь потрібно здійснювати систематично і планово протягом усього терміну їхнього навчання та після нього. Ця особливість передбачає послідовне виконання скоординованих дій між учителями,   класними керівниками, адміністрацією середнього навчального закладу, ВНЗ, професійно-технічних училищ батьками, центрами зайнятості та молодіжними центрами, причому така співпраця базується на диференційованому підході у процесі управління професійним самовизначенням молоді  із використанням ряду традиційних та інноваційних форм і методів

Методи профорієнтації – це способи колективної діяльності спеціаліста й учнів, що зумовлюють обов’язкове досягнення мети – підготовку школярів до усвідомленого та обґрунтованого професійного самовизначення.

Професійна консультація — науково організована система взаємодії профконсультанта та особи, що потребує допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності, на основі вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвих ситуацій, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я особи та з урахуванням потреб ринку праці.

Професійна адаптація — складний і тривалий процес адаптації  (пристосування) людини до нових для нього умов праці, характеризується досконалим оволодінням вибраною професією або спеціальністю, закріпленням трудових навичок і умінь, що виявляється в стабільному виконанні норм виробітку, високій якості продукції, точності і надійності, творчій активності.

Професійна орієнтація, профорієнтація — заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва. Професійна орієнтація — це наукова дисципліна, яка допомагає людині обрати свою майбутню професію з урахуванням всіх її здібностей, потреб і бажань. Також професійна орієнтація містить технологію розвитку у людини позитивного ставлення до праці.

Професійне становлення фахівця  це незворотньо спрямована закономірна зміна основних компонентів структури (формування професійно важливих якостей) особистості, яка відбувається у процесі набуття професійної освіти та опанування ним професійною діяльністю, розвитку професіонала, реалізації професіоналізму, професійної самореалізації та самоактуалізації в цій діяльності.

Головна мета психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення молоді – формування в молоді компетентності у виборі професії, як системи 2 базових характеристик потрібних для успішного планування, коригування і реалізації перспектив власного професійного розвитку.

При виборі методів профорієнтаційної роботи провинні враховуватися особливості її змісту та методики проведення на різних рівнях і вікових стадіях навчальної діяльності молоді, час, відведений на реалізацію профорієнтації, вікові особливості розвитку молоді, рівень їхніх здібностей, освіченості, вихованості та інше..

Ця мета реалізується у процесі вирішення наступних завдань:

 • підвищення рівня конкурентоспроможності та сприяння зайнятості молоді, сприяння підготовки молоді до трудової діяльності, адаптація на робочому місці.
 • Здійснення молоддю свідомого вибору життєвого шляху, професійного та кар’єрного розвитку, відповідно до її власних інтересі, можливостей та потреб ринку праці.
 • формування розуміння потреби навчання протягом життя, розвитку як цілісної особистості, яка поєднує невпинний фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток;
 • розвиток лідерства та лідерських якостей, формування у молоді готовності та вміння діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя;
 • теоретико-практична та методична підготовка спеціалістів (професійних консультантів);
 • допомога молоді в оволодінні способами самооцінювання власних індивідуально психологічних особливостей, здібностей, інтересів, можливостей;
 • посилення мотивації серед учнів закладів освіти щодо отримання робітничої професії;
 • сприяння популяризації робітничих професій та  зменшення стеоритипізації поглядів на гендерні особливості професій
 • заохочення до STEM-дисциплін та участі у наукових дослідженнях, а також просування креативних індустрій серед молоді,
 • сприяння навчання молоді  навичкам ХХІ ст.;

Для виконання згаданих завдань існує широкий спектр сучасних психологічних і педагогічних методів, які спеціалісти використовують  у своїй профорієнтаційній роботі.

Напрями діяльності та заходи програми. Пріоритетні напрями реалізації Програми:

Формування та впровадження методичних засад у сфері профорієнтації , професійного самовизначення, професійного відбору та адаптації:

– підвищення професійної кваліфікації та методичне забезпечення спеціалістів;

– сприяння професійному навчанню спеціалістів ;

– вивчення, опрацювання та поширення кращого національного та європейського досвіду організації профорієнтації, професійної адаптації та професійного відбору, адаптація і поширення успішних практик в області;

– проведення «круглих столів», практикумів із питань застосування інноваційних підходів та технологій, що сприяють професійному самовизначенню молоді

Співпраця з  підприємствами, установами, державними установами, громадськими об’єднаннями,  в напрямі профорієнтації, професійного відбору та професійному становленню  особистості

– залучення підприємства, установи, державні організації, громадські об’єднання до професійної орієнтації та професійного самовизначення молоді;

– проведення  круглих столів, форумів, ярмарок вакансій спільно з підприємствами, установами та громадськими об’єднаннями;

Освітня підтримка молоді спрямована на  професійне самовизначення молоді:

 •  проведення фахівцями центру профорієнтаційних заходів, лекцій, семінарів, бесід, форумів, конкурсів та у партнерстві з Центром.
 • проведення фахівцями центру індивідуальних та групових уроків «Кар’єрного консультування».
 •  проведення  фахівцями Центру освітніх заходів спрямованих на професійне  самовизначення, професійну адаптацію молоді (семінари, тренінги, форуми, лекції, форуми, конкурси та інші заходи) та у партнерстві з Центром.
 • Індивідуальні та групові консультування спрямовані на працевлаштування, професійне становлення, професійну адаптацію молоді.

Інформаційна та інституційна підтримка профорієнтації, професійного самовизначення, професійної адаптації молоді:

– створення інформаційної платформи для молоді  задля  профорієнтації, професійного відбору, професійної адаптації  та професійного становлення молоді;

– широке висвітлення заходів відповідно до програми, розповсюдження інформації в засобах масової інформації та освітніх закладах Чернігівської області;

– висвітлення інформації із циклу «Професії» задля інформування шкільної молоді стосовно професій на ринку праці та вимоги до них;

– цикл «Робота Profi» – направлений на популяризації робітничих професій, та професійно-технічної освіти серед молоді чернігівського регіону;

– висвітлення інформації стосовно актуальних вакансій в Чернігівській області;

–  виготовлення рекламних буклетів, брошур та іншого направлених на професійне самовизначення особистості, професійну орієнтацію та адаптації молоді.

Виконання Програми забезпечить:

– цілеспрямованому і систематичному проведенню роботи з професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл.

– підвищенню якості та конкурентоспроможності молоді, зростанню зайнятості та зменшенню безробіття серед молоді;

– оптимізації процесу формування трудових ресурсів, подоланню дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, який склався на ринку праці;

 – створенню необхідних правових, організаційних, технічних та інформаційно-методичних передумов для професійної самореалізації молоді;

 – гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально-професійного становлення;

– задоволенню потреби підприємств, організацій та установ області у кваліфікованих кадрах;

– підвищення соціального статусу робітника в суспільстві та відновленню престижу робітничих професій та спеціальностей;

Індикаторами ефективності реалізації Програми є, зокрема:

– збільшення запитів спеціалістів та фахівців Центру на проведення заходів пов’язаних з профорієнтацією, професійному становленню та професійному розвитку молоді;

– розширення потенціалу та компетенцій спеціалістів та фахівців Центру, а також інституційної спроможності Центру впроваджувати Програму;

– збільшення відвідуваності, молоддю КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр»;

–  збільшиться попит молоді на робітничі спеціальності, що в свою чергу зменшить дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці;

–  збільшення кількості працевлаштованої молоді та зменшення безробіття серед молоді;

– збільшення кількості проведених кар’єрних консультацій з молоддю.

Основними стейкхолдерами Програми  є: підприємства установи, організації Чернігівщини, загальноосвітні навчальні заклади регіону, вищі та професійно-технічні заклади. Чернігівський обласний центр зайнятості та його підрозділи в громадах, Федерація профспілкових організацій Чернігівської області, “Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій” (Сіверський центр післядипломної освіти), організаційні об’єднання спрямовання на професійне становлення та професійний розвиток молоді,